Preston, MN 

The Jail House Inn

PO Box 422
109 Houston St NW
Preston, MN 55965 US
866-676-7079
Promo Code: HBC3627